?

Log in

No account? Create an account
Діло Коллодіо-Родарі живе - Сало, нєжноє як шо? [entries|archive|friends|userinfo]
Найміть мене обідати!

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Діло Коллодіо-Родарі живе [Apr. 28th, 2014|05:18 pm]
Найміть мене обідати!
Не так давно було про італійського кулеметника під Микитівкою, який після поранення стріляв зубами. Ось ще лучче. Німецькі та фінськи лижники здійснюють напад на транспорт в Ладозькому озері
LinkReply