?

Log in

Коли сумно - йди на севасівський форум - Сало, нєжноє як шо? [entries|archive|friends|userinfo]
Найміть мене обідати!

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Коли сумно - йди на севасівський форум [Apr. 30th, 2014|10:54 pm]
Найміть мене обідати!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: mazhorka_klusha
2014-04-30 08:04 pm (UTC)
Приходит в ужас? Пусть почаще туда приходит.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: kag0r
2014-04-30 08:43 pm (UTC)
Посбіваєм всє супутнікі катапультамі:)
(Reply) (Thread)